Algemene voorwaarden Lieve Tijd

Door u in te schrijven voor een les of cursus, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden van Lieve Tijd. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer, hoofdvestiging en kantoor Akkermunt 21 te Hardenberg. Contact: mirjam@lievetijd.nl www.lievetijd.nl


Artikel 1: Aangaan van de overeenkomst
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en overeenkomsten die cursist aangaat met Lieve Tijd.
1.2 Overeenkomst/Cursus kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Lieve Tijd middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en zwangerschapsduur opgeeft.
1.2.a Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij Lieve Tijd geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een activiteit genoemd onder cursusaanbod.
1.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld vermeld op de factuur via transactie te voldoen binnen 14 dagen na versturen factuur. Dit zal vóór of op de eerste lesdag zijn. Dit kan door middel van overschrijving of via een betaalverzoek verstrekt via whatsapp of email door Lieve Tijd.
1.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt Lieve Tijd zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
1.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.
1.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.


Artikel 2: In aanmerking komen voor cursus
2.1 Lieve Tijd bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag genoemd onder cursusaanbod.
2.2 Lieve Tijd bepaalt wanneer er gestart kan worden met de cursus op basis van beschikbaarheid en het voldoen aan de voorwaarden van de desbetreffende cursus.


Artikel 3: Gegevens en AVG
3.1 Alle data (mailadressen, inschrijfformulieren, betalingsinformatie) die in ons bezit komt doordat een cursist zich aanmeld voor een cursus bestemd voor Lieve Tijd, zal alleen gebruikt worden door en voor Lieve Tijd.


Artikel 4: Geheimhouding
4.1 Alle informatie die door cursist tijdens lessen of cursus verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Mirjam van Dijk van Lieve Tijd.


Artikel 5: Annulering van lessen
5.1 Lieve Tijd bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die zijn afgelast worden automatisch verschoven. Als je daardoor lessen niet meer kan volgen krijg je het geld per les dat niet meer gevolgd kan worden, terug.
5.2a Cursist dient minimaal 48 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn. Er wordt dan gekeken naar een andere mogelijkheid om in diezelfde week bij een andere les om aan te sluiten. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
5.2b Afwezigheid dient gemeld te worden via mirjam@lievetijd.nl
5.4 Vrijwillig stoppen met de betaalde cursus geeft geen recht op restitutie van lesgeld.
5.5 Restitutie van lesgeld vindt wel plaats wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname, miskraam, doktersadvies of ernstige bekkenklachten.


Artikel 6: Aansprakelijkheid van Lieve Tijd
6.1 Lieve Tijd is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
6.2 Cursist blijft altijd verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid zowel fysiek als mentaal. Cursist is altijd vrij om de voorgestelde activiteiten door Lieve Tijd te weigeren.
6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Lieve Tijd op internet of andere publicaties binden Lieve Tijd niet.
6.4 Lieve Tijd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
6.5 Lieve Tijd gaat zorgvuldig en discreet om met de vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt door cursist. Informatie wordt niet zonder toestemming onder persoonlijke titel gedeeld met derden.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist/cliënt
7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt. Deelname aan activiteiten van Lieve Tijd geschiedt op eigen risico.
7.2 De cursist die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Lieve Tijd van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.


Artikel 8: Copyright
8.1 Alle door Lieve Tijd verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Lieve Tijd. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lieve Tijd worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 9: Geschillen
9.1 Op overeenkomsten gesloten met Lieve Tijd is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.